Logopediepraktijk Hoevelaken hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met gegevens van onze cliënten.

Wij doen er alles aan om hun privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk Hoevelaken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als logopediepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 033-2540755 of info@logopediehoevelaken.com

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden binnen Logopediepraktijk Hoevelaken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV).
 • Het afnemen van een intake/anamnesegesprek, het doen van onderzoek en het opstellen en uitvoeren van een logopedisch behandelplan.
 • Het rapporteren aan de huisarts/verwijzer en medisch specialisten.
 • Financiële administratie.

Door de behandelovereenkomst te ondertekenen geeft u Logopediepraktijk Hoevelaken toestemming uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopediepraktijk Hoevelaken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/Voorletters                         • Polisnummer zorgverzekeraar
 • Tussenvoegsel                                     • Adres, postcode en woonplaats
 • Achternaam                                         • Telefoonnummer
 • Geboortedatum                                   • E-mailadres
 • Geslacht                                              • Gegevens over de gezondheid
 • BSN                                                     • Verwijzer / specialist
 • Huisarts

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– De (financiële) administratie en cliëntbeheer door Evry.

– De declaratieafhandeling zorgverzekeraars en opvraag vergoedingsrecht bij VECOZO.

– Het meten van cliëntervaringen door Mediquest. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Logopediepraktijk Hoevelaken bewaart persoonsgegevens en gegevens over de logopedische behandeling zo lang als op grond van de wet is vereist. U heeft recht op inzage van uw dossier. Als u wenst dat het dossier na afronding van de behandeling vernietigd wordt dan kunt u de logopedist/praktijkhouder hier om verzoeken.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U heeft altijd recht op het intrekken van uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

 – De logopedisten die kennis kunnen nemen van uw gegeven zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons computer- en administratiesysteem.

– We zorgen voor encryptie van gegevens of verzending via een beveiligde verbinding.

– Er worden back-ups gemaakt van het administratiesysteem zodat bij fysieke of technische incidenten een back-up van de persoonsgegevens kan worden teruggezet.

– Papieren dossiers en gegevensdragers worden in een afsluitbare dossierkast opgeslagen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wanneer wij niet weten dat u ontevreden bent kunnen wij uw klacht niet oplossen. Komen we er samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Denice Ruiter, praktijkhouder

Contactgegevens

Logopediepraktijk Hoevelaken

Denice Ruiter

Sportweg 23

3871 HK Hoevelaken

033-2540755

info@logopediehoevelaken.com